Generalforsamling

Generalforsamling 4. februar 2014

Generalforsamling - tegning

Foreningen holdt 4. feb. 2014 ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.
20 medlemmer var mødt op for at deltage i denne festlige begivenhed,  som jo også er andet end generalforsamling.

Som dirigent blev valgt Carl Hammer, som indledningsvis konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Næste pkt. på dagsordenen var formandens beretning.

Christian Madsen kunne berette om et aktivt og begivenhedsrigt år.
Marts: i samarbejde med Silkeborg fugleforening var vi på bustur til det store fuglemarked i Meppel, Holland.
Senere samme måned afholdt vi vort eget fuglemarked, som for første gang blev afholdt i Højmark Hallen.
Det blev væsentligt større, end tidligere, og det må betegnes som en stor succes.
Maj: Walsrode turen måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldte.
Til gengæld havde vi et godt og hyggeligt volierebesøg hos Kirstine Søe, hvor vi så hendes fantastisk flotte have, og  de flotte konkurrence-kanarier.
Juni: Fugleforedrag v/ Jørgen Møller Hansen.
Vort medlemsblad foreligger nu i en digital form, som sendes til fugleforeninger i Jylland m. fl. Det giver os en besparelse både til trykning af blad og til porto.
August: Aftentur med volierebesøg hos Poul i Tarm og Carl i Stauning, hvor vi sluttede af med at grille den medbragte mad.
Bustur til Sønderjylland med 3 volierebesøg og grænsehandel. Rigtig god tur, men en anelse presset.
September: i samarbejde med Silkeborg fugleforening var vi på bustur til det store fuglemarked i Zwolle, Holland.
Oktober: Vores årlige fugleudstilling og -marked på Alkjærskolen i Ringkøbing. Igen et meget flot resultat, som vi kan være stolte af. Desværre var der knap så mange besøgende denne gang, men udstillingen har jo også andre aspekter: Fuglene bliver bedømt af dommere. Det er til gavn for avlsarbejdet og giver lidt sund konkurrence.
Men vigtigst af alt er måske det sociale aspekt i at vi arbejder sammen om et stort projekt.
December: Den planlagte pokaloverrækkelse med bankospil måtte desværre aflyses på grund af en voldsom orkan.
Dette arrangement blev i stedet afholdt i januar.
I løbet af dec. – jan. er vores nye hjemmeside gået i luften.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kasserer Tage Holdensen aflagde regnskab.
Årets samlede resultat viste et plus på 9.200,- kr.
Bankbeholdningen var på 69.145,- kr. og regnskabet balancerede med 302.645,- kr.
Alt i alt et tilfredsstillende regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.
Kontingentet fortsætter uændret.

Vi var nu nået til valg af bestyrelse.
På valg var Christian Madsen, Kennet Jensen og Mads Schmidt. Efter eget ønske var Poul Bloch udtrådt af bestyrelsen.
De to førstnævnte modtog genvalg, men der skulle foreslås 2 nye til erstatning for Mads og Poul.
Bestyrelsen foreslog Carl Kjeldsen og Niels Henrik Trankjær (NIK)
Der var ikke andre forslag, så Christian og Kennet  blev genvalgt og Carl og NIK nyvalgt til bestyrelsen.

Så kom vi til valg af 2 bestyrelsessuppleanter – de er på valg hvert år.
De to bestyrelsessuppleanter var Bodil Vinkel og Kaj Jensen.
Sidstnævnte modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog som ny kandidat Hans Pedersen.
Der var ikke andre forslag, så Bodil og Hans blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Under valg af Revisor, skulle der foreslås en ny kandidat, idet NIK nu var blevet medlem af bestyrelsen.
Carl Hammer blev foreslået og efterfølgende valgt som ny revisor.
Jørgen Leth blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt udspandt der sig en livlig debat om forskellige emner – især relateret til årets udstilling, valg af dommere, m.v.
Generalforsamlingen var overstået på ca. 1/2 time og dirigenten takkede for god ro og orden.

Under det efterfølgende kaffebord fortsatte den livlige debat, og det blev til endnu en god klubaften i selskabeligt samvær med fuglevenner.

Carl-sign-4

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Generalforsamling 5. februar 2013

 

Fugleforeningen får nyt navn
Ringkøbing & Omegns Fugleforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 5. februar 2013
Det mest væsentlige punkt på dagsordenen var uden tvivl et forslag til navneændring fremsendt af bestyrelsen.
Siden foreningens start i 1998 er der sket en kommunesammenlægning og vi har efterhånden vænnet os til, at vi er blevet flere “i klassen”.

For at signalere et lidt bredere område, som flere kan identificere sig med, havde bestyrelsen fremsendt forslag til navneændring. Udover at bibeholde det nuværende navn kunne der vælges mellem 2 nye navne:
“Ringkøbing-Skjern Fugleforening”  eller  “Ringkøbing Fjord Fugleforening”.
21 var mødt op til generalforsamlingen – heraf 18 stemmeberettigede medlemmer.
Der var stor majoritet for en navneændring – 89 % stemte herfor.
83 % stemte herefter for, at det nye navn skal være: “Ringkøbing-Skjern Fugleforening”.

Af formandens beretning fremgik det, at der i årets løb har været livlig mødeaktivitet med foredragsaftener og voliereture både lokalt og til andre byer i Jylland.
En stor del af foreningens 66 medlemmer har taget del i disse aktiviteter.
Årets fugleudstilling blev – man fristes næsten til at sige traditionen tro – en stor succes.
Det er foreningens største arrangement i årets løb, og igen i 2012 var det både for medlemmer og besøgende en god oplevelse. Og så er det jo ikke nogen ulempe, at fugleudstillingen samtidigt giver et positivt bidrag til foreningens økonomi.

Af kassererens beretning fremgik det, at årets resultat blev 2.600,- kr. Et tilfredsstillende resultat set på baggrund af, foreningen er passende “polstret” til at klare de løbende udgifter. Det er jo ikke foreningens formål at opbygge en formue – de indkomne penge skal komme medlemmerne til gode.
Som en lidt større investering er der i årets løb brugt 26.500,- kr. til indkøb af en ny container til opbevaring af udstillingsmateriel.

Under “Indkomne forslag” havde bestyrelsen yderligere fremsendt 2 forslag til ændring af vedtægterne:
Under pkt. 3 foreslås “en suppleant” ændret til “to suppleanter”. Denne ændring blev vedtaget.
Under pkt. 6 blev den nuværende bestemmelse:” På medlemslisten må der kun stå eet navn for hvert medlemskab” foreslået ændret til: “Begge ægtefællers / samleveres navne kan stå på medlemslisten idet førstnævnte har stemmeretten”.

Under valg til bestyrelsen var Tage Holdensen, Poul Bloch og Lilly Skovbo på valg. De blev alle genvalgt. Udover de genvalgte består bestyrelsen af Christian Madsen, Mads Schmidt og Kennet Jensen.
Under valg af bestyrelsessuppleanter blev Kaj Jensen genvalgt og Bodil Vinkel nyvalgt. Sidstnævnte blev valgt som første suppleant.
Niels Henrik Trankjær blev genvalgt som revisor og Jørgen Leth genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt fortalte Jørgen Leth om en bustur til Vogelpark Walsrode, som han og Lilly Skovbo er ved at planlægge. En førstehåndstilkendegivelse viste god interesse for turen.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden – med livlig debat og aktiv deltagelse af de fremmødte.

Fuglelogo 2013 Farver

Lukket for kommentarer.