Udstillingsvedtægter

UdstillingsvedtægterFuglelogo 2013 Farver

 

§ 1   TILMELDING

Stk. 1     Tilmeldingen sker som hovedregel skriftligt på særlige tilmeldingsblanketter, som udsendes af foreningen. Blanketterne kan være fotokopier af originalen. Tilmeldingen foregår til formanden for udstillingsudvalget eller en anden udvalgt person. Ved evt. telefonisk tilmelding tages der forbehold for evt. skrive/hørefejl og beror alene på tilmelders ansvar. Medlemsnummer skal fremgå af tilmeldingsblanketten.

Stk. 2     Udstillingsberettigede er de, der på udstillingstidspunktet opfylder foreningens gældende regler og love. Evt. afvisning foretages af bestyrelsesrepræsentant på udstillingen og evt. klage over afvisningen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage efter udstillingens ophør.

Stk. 3     Opdræt ved hjælp af ammefugle, håndopmadning eller maskinudrugning kan ikke tilmeldes i opdrætsklassen.

§ 2   INDLEVERING

Stk. 1     Fuglene skal indleveres på det af udstillingsudvalgets angivne tidspunkt.
Stk. 2     Burnumre på udstillingen udleveres ved indlevering af fuglene.
Stk. 3     Syge og deforme fugle vil blive afvist. Udstillingsgebyr tilbagebetales ikke og vil tilfalde foreningen.

§ 3   UDSTILLINGSBURE / SPECIALBURE 

Stk. 1     Der udstilles i de af foreningen opstillede bure og volierer.
Stk. 2     Domesticerede fugle udstilles i udstillers egne, godkendte bure.
Stk. 2a   Bundlaget i egne bure skal bestå af enten hvidt, rent sand eller frø.
Stk. 2b   Der skal anvendes godkendt pumpeglas til drikkevand.
Stk. 2c   Udstillingsnummeret anbringes på burets forside, nederst i venstre hjørne.
Stk. 3     I de øvrige udstillingsbure/volierer anvendes der egne, velegnede foder- og vandskåle.

Udstiller må gerne selv udsmykke yderligere med bunddække og grene, dog ikke, så det forhindrer bedømmelsen af fuglene.

§ 4   PASNING OG FODRING

Stk. 1     Udstiller må selv sikre sig, at vedkommendes fugle har frø og vand ved indlevering af fuglene.
Stk. 2     Udstillingsudvalget sørger under resten af udstillingen for fodring og vanding. Er der fugle, der fodres med specialfoder, er det udstillers ansvar at få fodret/vandet.
Stk. 3     Udstilling af fugle er under udstillingen ejerens eget ansvar.

§ 5   BEDØMMELSE

Stk. 1     Under bedømmelsen har kun, de af udstillingsudvalget eller formanden udpegede personer, adgang til udstillingslokalerne.
Stk. 2     Alle kvalificerede fugle indstilles af dommerne, som udstillingsværdige efter de beskrevne regler. (se § 8)
Stk. 3     En bedømmelse kan ikke omstødes på udstillingen og beror alene på dommerens vurdering.

Evt. protest over en bedømmelse skal skriftligt afleveres til bestyrelsen, senest 8 dage efter udstillingens ophør. Denne protest behandles på førstkommende bestyrelsesmøde eller afgives til afgørelse i dommerudvalget.

§ 6   BETALING

Stk. 1     Der betales udstillingsgebyr. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gebyret betales også for ikke mødte tilmeldte fugle.
Stk. 2     Betalingen sker ved indleveringen.

UDSTILLINGSKLASSER

Klasse 1              Australske parakitter  (O + Å)
Klasse 2              Parakitter og papegøjer øvrige verden  (O + Å)
Klasse 3              Græsparakitter  (O + Å)
Klasse 4              Dværg- og spurvepapegøjer  (O + Å)
Klasse 5              Zebra- og mågefinker, risfugle  (P + Å)
Klasse 6              Undulater kultur (P)
Klasse 7              Tropefugle i voliere, samt øvrige kanarier og zebrafinker  (O + Å)
Klasse 8              Farve- og figurkanarier  (P)
Klasse 9              Undulater – ikke kultur  (O + Å)

 O = opdrætsklasse
Å = åben klasse
P = pointbedømmelse i kulturbure ( 1 fugl i hvert bur )

Stk. 1     I klasse O må ungerne på udstillingstidspunktet ikke være over 14 måneder. Udstilling kan finde sted uden ledsagelse af forældrefugle.
Stk. 2     I Klasse Å deltager egne fugle, egne opdrættede fugle, samt nyindkøbte fugle. Fuglene skal dog have været i udstillers eje og pleje i min. 3 mdr. på udstillingstidspunktet.

§ 7   UDSTILLERE

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Fugleforening kan udstille, samt evt. indbudte foreninger.
Ægtefæller eller samlever kan også udstille, men dog under samme medlemsnummer og navn som ægtefælle/samlever.
Evt. indbudte gæsteudstilleres fugle bedømmes og præmieres særskilt.

§ 8  PRÆMIERING

Stk. 1     I alle klasser udfærdiger dommeren i nummerorden en rangliste over de præmieværdige fugle.

Af disse kan de bedste præmieres med hhv. Guld – Sølv – Bronze i form af foreningens diplom.
Dommeren kan til enhver tid undlade præmiering efter eget skøn.
Stk. 2      Vandrepokal uddeles kun i opdrætsklassen og pointbedømmelse i kulturbure
Stk. 3      Sammen med vandrepokalen tildeles foreningens diplom.
Stk. 4      Vandrepokaler-Senior tildeles hhv. skuets bedste krumnæb og bedste spidsnæb.                 (opdræt)
Vandrepokal-Junior tildeles for bedste Juniornummer, hvad enten det er spids- eller krumnæb.              (opdræt)
Stk. 5      Vandrepokaler uddeles i de respektive klasser til bedste opdræt.      (opdræt)
Stk. 6      Vandrepokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den 3 på hinanden følgende år eller vinde den 5 gange i alt i samme klasse.
Stk. 7     Evt. erstatningsnumre f.eks. pga. sygdom i tilmeldte fugle bedømmes, men kan ej præmieres.
Stk. 8     Antal uddelte præmier i en klasse kan max. udgøre 50% af antallet af tilmeldte fugle.

Er der kun 1 tilmeldt nummer i en klasse beror evt. præmiering efter dommerens skøn.

§ 9   NEDTAGNING OG SALG

Stk. 1     Udstillede fugle må tidligst fjernes, når udstillingen er erklæret lukket.
Stk. 2     Syge og deforme fugle, samt bastarder skal fjernes fra udstillingen efter henstilling fra bestyrelsen. Den erlagte burleje tilfalder foreningen.
Stk. 3     Efter bedømmelsen kan man benytte foreningens ”til salg” – skilte og sælge de udstillede fugle efter udstillingen.
Stk. 4     Fugle, der udbydes til salg på udstillingens fuglemarked skal anbringes i de af foreningens opstillede bure, eller i egne af foreningen godkendte bure. I øvrigt gælder reglerne i § 9 stk. 2 også fugle på fuglemarked.

§ 10  NYE MEDLEMMER

Nye medlemmer, der ikke tidligere har været tilknyttet foreningen eller en specialklub, kan få lov at udstille domesticerede fugle (egne fugle) uden fast fodring første gang vedkommende udstiller på foreningens udstilling.

§ 11  ÆNDRINGER

Forslag til ændringer i udstillingsregler og vedtægter fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 5 mdr. før den næste udstilling. En ændring kræver 2/3 dels flertal i bestyrelsen.

Ovennævnte love og vedtægter er godkendt af bestyrelsen den 24. februar 2016.
Alle tidligere love og vedtægter er hermed sat ud af funktion.

 

Lukket for kommentarer.